pail-phy

LUNARIA KA 46

TOTAL LUNARIA K có thể sử dụng cho môi chất làm lạnh NH3, R-12, R22,R123 và R 520
Sử dụng cho các lọai máy nén kiểu piston, trục vít hoặc máy li tâm